Вътрешни правила ЗОП


Договор с борсов посредник

Борсов договор


Решение за откриване на обществена поръчка за 2017/2018 г.


Обявление за възложена поръчка


Плащания през 2017 година

21.01.2017 г. Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване

16.03.2017 г. Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване


Плащания през 2016 година

03.02.2016 г. Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване

21.11.2016 г. Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване


Плащания през 2015 година

26.01.2015 г. Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване

17.02.2015 г. Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване

01.12.2015 г. Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване


Плащания през 2014 година

24.03.2014 г. Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване

03.12.2014 г. Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване

09.12.2014 г. Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване