Комисия, назначена със заповед №1698/02.09.2021 г. на директора на Първа ЕГ, класира кандидатите за свободното място в IX клас.
Класираният на I-во място ученик следва да се яви в Първа ЕГ за записване до 12:00 ч. на 07.09.2021 г. Виж класирането!


Заповед № РД-07-1667/28.07.2021 г. на директора на Първа езикова гимназия за свободните места за ученици за учебната 2021-2022 година.

Документи за кандидатстване:
  1. Заявление по образец (попълва се на място).
  2. Документ, удостоверяващ успеха за учебната 2020/2021 г.
  3. Копие от учебния план, по който е обучаван ученикът.