Иновативно училище

  Ноември 2018 г.

  Успешно и вълнуващо завърши проектната седмица на иновативните паралелки от 10. клас в Първа езикова гимназия. От 12 до 16 ноември 240 ученици, организирани в екипи, работиха по избрана от тях проектна задача, която представиха пред екип от учители ментори, пред съученици и ученици от другите класове. Разработките включваха задълбочени проучвания, интересни заключения и богато разнообразие от творчески форми на представяне – телевизионни образователни програми и игри, филми, драматизации и мултимедийни презентации. Под ръководството на учителите учениците показаха оригиналност, творчество и умения за критично мислене и за работа в екип.

  Март 2019 г.

  Втората проектна седмица за учебната 2018/2019 година предостави на над 200 ученици от иновативните паралелки от десети клас нови предизвикателства, като първото беше да сформират и организират сами екипите, с които ще работят. Участниците разработиха и представиха успешно своите проекти по темите: SOS! Вирус на борда!; Една седмица без слънчева светлина; Да оцелееш без ток. Поставените задачи изискваха задълбочено проучване на проблеми от областта на биологията и физиката, както и практически умения по математика и информатика. Задължителното прилагане на чуждите езици придаде допълнителна сложност на проектната задача, като предостави чудесна възможност на десетокласниците да приложат лингвистичните си познания. В последния ден от проектната седмица ученици и учители станаха свидетели на атрактивното представяне на оригиналните идеи, което се отличаваше със задълбоченост, иновативност, оригиналност, екипност и с усъвършенствани презентационни умения.

  Ноември 2019 г.

  Оригинални идеи, творчество, задълбоченост и аналитичност, реализиране на междупредметни връзки, екипност, отстояване на позиция, завладяваща артистичност и презентационни умения на български, английски и немски език – на това станахме свидетели по време на поредната проектна седмица от иновативното обучение в Първа езикова гимназия от 18. – 22.11.2019 г. 45 екипа (общо 230 ученици) разработваха проекти по темите България – пространство и време, Миграция и Катализатори – спаси света и спести пари. Дните бяха наситени с търсене и анализ на информация от различни научни области, с осмисляне на междупредметни връзки, с обсъждане на най-подходящата комбинация от медии за представяне на готовия проект. Възможност за обмяна на идеи за учителите и учениците от Първа езикова представляваше и посещението на партньорски училища по проект Иновации в действие. Представители на гимназията споделиха опит и добри практики с колеги и ученици от Английската гимназия „Гео Милев“, гр. Бургас и от Профилираната гимназия с изучаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“, гр. Разград. В последния ден от проектната седмица екипите представиха по атрактивен начин изработени проекти с отлично качество и заслужено получиха аплодисменти от съученици, гости от други класове и от учителския екип. Поздравления за ученическите екипи за качеството и запомнящото се представяне на разработените проекти. Поздравления и за екипите от учители ментори за творческата работа по планиране и реализиране на поредната проектна седмица от иновативното обучение.

  Февруари 2021 г.

  "Оригинални, разнообразни и емоционални бяха представянията на екипите в последната проектна седмица за випуск 2021 – първите иновативни класове на Първа езикова гимназия. С особена гордост и удовлетворение отбелязахме израстването на учениците от този випуск и станахме свидетели на резултата от разгръщането на уменията им през изминалите четири години. Темата „От Първа към света и обратно” ги насърчи да направят своя равносметка за натрупаните знания и придобитите умения, за ролята на иновативните проекти в развитието им като личности, подтикна ги да търсят срещи в голямата общност от бивши възпитаници на гимназията и да зададат въпросите, които ги вълнуват, даде им възможност да споделят своите планове и мечти за бъдещето и за своята роля в обществото. Предоставената на екипите свобода за интерпретиране на темата и избор на форма на представяне на идеите доведоха до впечатляващо творческо многообразие, силен емоционален заряд и естествен интерес. Усещането за екипност и съпричастност присъстваше през цялото време, независимо от необичайната обстановка на онлайн презентиране, а сред зрителите бяха съученици, учители, родители и бивши възпитаници. Поздравления за запомнящото се представяне на екипите! Поздравления и огромна благодарност към учителите от екипа, които в продължение на четири години планираха, разработиха и реализираха дейностите от иновативното обучение, като вложиха много творчество и всеотдайност в работата с иновативните класове на Първа езикова и успяха да изградят у учениците от випуск 2021 умения, безценни за тяхната бъдеща реализация."

  Ангел Митев

Февруари 2021