Цели на проекта:

Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности
Специфични цели:
 1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
 2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
 3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
 4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Основни дейности по проекта:

Дейност 1:

Подбор на училищата за включване в проекта и подготовка на проектните дейности.

Дейност 2:

Организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка. Дейностите се провеждат в учебно време, в събота и в неделя и могат да продължат и през ваканциите.

Дейност 3:

Осмисляне на свободното време на учениците само през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци, клубове по интереси и други форми в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.

Дейност 4:

Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личностните и социалните умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища. Програмите са основани на добрите практики от извънкласните и извънучилищните дейности.

Чл. 5.За целите на ефективното изпълнение на проекта и неговия вътрешен мониторинг МОМН разработва самостоятелен електронен модул – „Извънкласни и извънучилищни дейности”, съвместим с базата данни от сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1).

Извънкласните и извънучилищни дейности по проекта „Да направим училището привлекателно за младите хора”:

1. Не се финансират от бюджета на училището.

2. Не дублират учебното съдържание за съответен клас по съответен учебен предмет.

ИИД включват дейности:

 • провеждани през учебно време, в това число събота и неделя;
 • провеждани през ваканциите.

3. Тематичните направления в едно училище трябва да обхващат различни области на ИИД. Не се допуска наличие на повече от 25% ИИД от една област от посочените дейности.

4. Заниманията могат да бъдат организирани със седмичен хорариум и/или на модулен принцип.

5. Продължителността на един час занятие по ИИД е 45 минути. В един ден могат да се провеждат от 1 до 4 часа по една ИИД.

6. За провеждане на ИИД ръководителят разработва тематично разпределение за 68 часа за учебната година, от които 60 часа са за занятия, а 8 часа са за представителни изяви (2 пъти по 4 часа).

6. За провеждане на ИИД ръководителят разработва тематично разпределение за 68 часа за учебната година, от които 60 часа са за занятия, а 8 часа са за представителни изяви (2 пъти по 4 часа).

 1. Тематичното разпределение е част от данните за групата ИИД и от дневника - съдържа информация за:
  • темите;
  • времевия график – дата, място на провеждане, брой часове, начален час.
 2. Представителните изяви се организират, както следва:
  • първата представителна изява се организира по преценка на учителя/ръководителя като междинна изява на дейността на групата;
  • втората представителна изява се организира след приключване на дейността на групата.
  • представителните изяви за ИИД са част от публичните дейности.

7. Тематичното разпределение се изготвя в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в комплекта от документи по проекта в училището, а вторият се изпраща в РИО с пакета от документи за участие на училището в проекта.

8. Тематичните разпределения се утвърждават от директора след установяване на съответствието им с изискванията по ал. 3, ал. 5, ал. 6.

9. При организацията, провеждането и отчитането на ИИД по проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” се спазват и всички останали изисквания, произтичащи от нормативната уредба в системата на средното образование.

10. ИИД се отчитат съгласно необходимите документи.