ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

СТИПЕНДИИ

 

П Р О Т О К О Л

Днес 19.10.2015 г. въз основа на заповед №РД-07-1251 от  05.10.2015 г. комисия в състав:
Председател: Росица Илиева Стоева –ПДУД
Членове:  Атанаска Димитрова Вълчева-гл.учител по математика
                        Петранка Ванкова Йонова- гл. учител по биология
                        Виолета Добрева Витлянова- учител по математика
                        Милена Марчева Боева- ст. учител по физика
                        Мирелла Петрова Паламарова- гл.счетоводител


Р Е Ш И: Да се изготвят вътрешни правила на база Постановление №33 от 15.02.2013 г.

I.По смисъла на чл.1 ал. 1 да се отпускат стипендии на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование, които са:
-български граждани
-граждани на държава членка на ЕС или чужденци , отговарящи на изискванията по чл.1 от постановлението
II. Учениците нямат право на стипендия когато:
-прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящите по болест
-имат наложено наказание с решение на педагогичския съвет- до заличаване на наказанието
-ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендия , а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен
III.Съгласно Постановлението стипендиите се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипиндии преминават като преходен остатък по бюджета на училището е се използват за същата цел през следващата година.
IV.Разпределение на средствата по видове стипендии за годината да се извърши последния начин:

  • За месечни стипендии / по Чл. 4 ал.1 т.1, 2 ,3 и 4/ и за целеви стипендии /по Чл. 6  до 90% от определените за стипендии средства/

  •  за месечни стипендии за успех и подпомагане достъпа до училище /по Чл. 4 ал.1 т.1 и 2  до 80% от общата сума

  • за месечни стипендии за ученици с трайни увреждания  и ученици без родители /по Чл. 4 ал.1 т.3 и 4/ - не повече от 10 % от общата сума.

  • За еднократни стипендии /по Чл. 5 ал.1 т.1и 2 / не  повече от 10% от определените за стипендии средства

  • За целеви стипендии /по Чл. 6 /  при необходимост и по възможност не повече от 10% определените средства за месечни стипендии по Чл.4 ал.1 т.1 и т.2 и за еднократни стипендиите по Чл.5.  и съгласно чл. 11 ал.2 в размер до 100 лв.

V. Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии, размер и срок за получаването им да се извършва по следния начин:
A. Отпускане на месечни стипендии
1.За месечна стипендия за постигнати образователни  резултати /Чл.4 ал.1 т.1/
Допускат се до класиране ученици със среден успех не по-малък от Отличен 5,50, допуснати по-малко от 4 /четири / неизвинени отсъствия и без действащи към момента наказания , наложени с решение на Педагогическия съвет. Когато ученикът кандидатства за първия учебен срок да се вземат успехът и допуснатите неизвинени отсъствия от предходната учебна година , а при кандидатстване за втори учебен срок да служи успехът и броят на допуснатите неизвинени отсъствия от първи учебен срок.
Учениците се класират по успех. При еднакъв успех, първо се класират ученици с по-малък брой допуснати неизвинени  отсъствия.
Размерът на  стипендиите в зависимост от успеха е :
За Отличен 6,00 – 50 лв. /петдесет лв./
За Отличен 5,75 до Отличен 5,99 – 45 лв. /четиридесет и пет лв./
За Отличен 5,50 до Отличен 5,74 – 40 лв. /четиридесет лв./
Стипендиите по  постановленето  да се отпуснат за първи учебен срок  за периода на учебните месеци /от м. октомври  до м. януари 2015 г. вкл./
За кандидатстване се подава заявление по образец, в което се вписват успеха и допуснатите неизвинени отсъствия до края на учебния срок и се заверява с подпис на класния ръководител, удостоверяващ верността на данните. След проверка и заверка от член на сформирата комисия със заповед на директора се подават в касата на училището.
2.За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането  /Чл.4 ал.1 т.2/
Когато се кандидатства за първия учебен срок се взема предвид успехът от предходната учебна година ,а при кандидатстване за стипендия от втория учебен срок – успехът от първия учебен срок. За доход за първия учебен срок се взема доходът от м.април до м. септември , а когато се кандидатства за стипендия за втория учебен срок се взема доходът от м.август до м.януари включително.
Да се вземат предвид следните критерии при формиране на месечен доход:
1.Членове на семейството на ученика – бащата , майката, непълнолетни или нетрудоспособни братя и сестри. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от 20 годишна възраст. За членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия спруг /съпруга.
2.В сумата на доходите получени от отделните членове на семейството се включват всички получени през предходните 6 месеца доходи от трудови правоотношения, доходите от стопанска дейност като  Едноличен търговец, доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и доходи от пропуснати ползи и неустойки, парични и предметни награди от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, лихви/без банковите/, производствени дивиденти от корпорации, упражняване на права от интелектуална собственост по наследство и други, пенсии без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност, месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейните помощи за деца, месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейните помощи на деца, месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане, обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи, присъдени издръжки и стипендии, без получаване по силата на постановлението.
3. Документи , доказващи доходите
Служебни бележки за доходите на родителите когато работят по трудово правоотношение или гражданските договори , за доходите от стопанска дейност като Едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност, наеми, лихви, награди, дивиденти и други подобни- декларират се в Заявления-Декларация, служебни бележки за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/, ако родителите са безработни-служебна бележка за получаваното обезщетение от НОИ, ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда трудовата им книжка- оригинал за сверяване, след  което се връща и копие от първата и последната страница, на която има записвания, ако родителите са пенсионери- служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия, ако са получавани обезщетения по КСО/болнични/- бележка за отдел за получените суми. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има братя и сестри учащи в средни учебни заведения/ до 20 години/ служебна бележка от учебното заведение, доказващо обучаването им там. При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава е записана в съдебното решение. Комисията може да изисква и допълнителни документи ако е необходимо.
За да кандидатства ученикът попълва Заявление- декларация по образец- Приложение №4, в което е посочен успехът, удостоверен с подписа на класния ръководител. Заявление-декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписана и от родителя /попечителя/ на ученика и да се приложат съответните документи- служебни бележки, сметки за изплатени суми, копия от трудови книжки, удостоверения, декларации и други доказващи дохода.
Кандидатите се класират по възходящ ред, като се започне от този с най – нисък доход.
Б. Отпускане на други месечни стипендии                                                                           
1. За месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания  /Чл.4 ал.1 т.3/. Съгласно чл.4 ал.5 за отпускането на този вид стипендии не се извършва класиране.
Право на посочената стипендия имат ученици с трайни увреждания, независимо от признатия с решение на ТЕЛК  процент инвалидност.
Размерът на стипендията е  40 лв. /четиридесет лв./
Стипендиите се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основание за получаване на стипендията до началото на следващия учебен срок
За кандидатстване се подават заявление свободен текст от ученика или родителя  и копие от Експертно решение на ТЕЛК, действащо към момента.

  • За месечна стипендия за ученици без родители / Чл.4 ал.1 т.4/

Право на посочената стипендия имат ученици , чиито  родители са починали, лишени от родителски права или са поставени под пълно запрещение. Учениците трябва да имат по малко от 4 неизвинени отсъствия и успех не по малко от 4,50.
Размерът на стипендията е  40 лв / четиридесет  лв./
Стипендиите се отпускат от началото на учебната година или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основание за получаване на стипендията . Срокът за получаване на стипендията е до началото на следващата учебна година.
За кандидатстване учениците  подават  заявление свободен текст и  копие от документи, удостоверяващи основанието  за получаване на стипендията.

В. Отпускане на  еднократните стипендии Еднократните стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование  / по Чл. 5. ал.1 т.1/
Отпускат се по предложение на класния ръководител или друг учител от гимназията  или по молба- заявление на ученика в свободен текст
Размерът на стипендията се определя съобразно определените  за това средства и възникналите социални обстоятелства /чл.5, ал.2 и ал.3, чл.11 ал.2/
Еднократните стипендии  за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност/ по Чл. 5. ал.1 т.2/. 
отпускат се по предложение на класния ръководител или друг учител от гимназията  или по молба- заявление на ученика в свободен текст
размерът на стипендията се определя съобразно определените  за това средства и възникналите социални обстоятелства
Г. Отпускане на  целеви средства за покриване на конкретни разходи , свързани с обучението / по Чл.6/
Отпускат се по предложение на класния ръководител или друг учител от гимназията  и по молба- заявление на ученика в свободен текст , като се посочват конкретно необходимите разходи.
Разходите, за които се отпускат стипендиите по ал. 1, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.
Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен оправдателен документ, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител – ако ученикът не е пълнолетен.
Комисията за отпускане на стипендии се запознава с представените документи и взема решение за отпускане на целевите средства.
VI. Списък на  учениците, класирани  за стипендии – след проверка от страна на комисията се изготвят списъци на класираните ученици по видове стипендии, който се съхранява при главния счетоводител.

Председател: Росица Илиева Стоева –ПДУД
Членове:  Атанаска Димитрова Вълчева-гл.учител по математика
                        Петранка Ванкова Йонова- гл. учител по биология
                        Виолета Добрева Витлянова- учител по математика
                        Милена Марчева Боева- ст. учител по физика
                        Мирелла Петрова Паламарова- гл.счетоводител

 

 

 

 

 

 

 

 

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | За контакти
© 2004 - 2015 Първа езикова гимназия - гр. Варна